Onderwijsraad pleit voor meer Vakcolleges

Gepubliceerd: 24 juni 2015

In opdracht van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad een onderzoeksrapport geschreven over het vmbo. Het rapport maakt duidelijk hoe de positie van het vmbo in het Nederlandse onderwijsstelsel kan worden versterkt. De Onderwijsraad pleit onder andere voor clustering van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen en beveelt hierbij aan om ‘ontwerpprincipes, ontleend aan het Vakcollege’ te gebruiken.

De positie van het vmbo wordt volgens de Onderwijsraad ondermijnd. Het vmbo is niet aantrekkelijk genoeg en het afnemende leerlingenaantal zet de organiseerbaarheid van goed onderwijs onder druk. Op basis van het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor deze knelpunten, doet de Onderwijsraad een aantal aanbevelingen. In die aanbevelingen hebben Vakcolleges een grote rol.

Cluster vmbo-bb en -kb en versterk vakmanschap
“Versterk het vmbo door een opleiding voor vakmanschap te ontwikkelen. Maak hierbij gebruik van ontwerpprincipes ontleend aan het Vakcollege…… “ De raad pleit voor het clusteren van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en voor profilering van vakmanschap binnen deze geclusterde opleiding. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van ontwerpprincipes die ontleend zijn aan het concept vakcollege en van bestaande theorieën over het realiseren van beroepsgerichte didactiek en krachtige leeromgevingen.”

Realiseer ook intersectorale Vakcolleges
Vakcolleges staan er nu om bekend dat ze leerlingen al vroeg in hun opleiding laten kiezen voor een sector (aan het einde van jaar 2). De Onderwijsraad adviseert om ook Vakroutes te ontwikkelen, die gebaseerd zijn op hetzelfde ontwerpprincipe, maar die het mogelijk maken om te leren binnen verschillende beroepscontexten. Zo kunnen ook leerlingen, die nog niet klaar zijn voor een keuze zich ontwikkelen in vakmanschap.

Faciliteer samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven
“De raad adviseert binnen de regionale samenwerkingsverbanden tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven de opzet en vorm van de praktijkoriëntatie en het praktijkleren binnen de opleiding vakmanschap uit te werken. De raad vraagt hierbij aandacht voor het verschil tussen de functie van de opleiding vakmanschap en het mbo. Het vmbo is geen arbeidsmarktkwalificerende opleiding, maar bereidt voor op het mbo, dat wel een arbeidsmarktkwalificerende opleiding is. Het is daarom belangrijk dat de vmbo-praktijkoriëntaties in het onderwijsprogramma geen blauwdruk worden van het praktijkleren in het mbo. Er moet ruimte zijn om het programma af te stemmen op de vmbo-leerling en op de oriënterende en voorbereidende functie van het vmbo.”

Lees een samenvatting van het onderzoeksrapport op Onderwijsraad.nl.